w

SuperSuper LOLLOL OMGOMG WTFWTF ZłośćZłość PłaczPłacz

Wynagrodzenie w bitcoin i kryptowalutach – jak rozliczyć?

Wraz ze wzrostem popularności Bitcoin w Polsce oraz kursu tej rewolucyjnej kryptowaluty, przedsiębiorcy oraz ich pracownicy coraz częściej decydują się na wypłacanie należnego wynagrodzenia w bitcoin lub innych kryptowalutach.
Cyfrowe waluty stają się coraz szerzej stosowanym środkiem płatniczym w Internecie. O ile coraz więcej firm oferuje zakupy produktów lub usług w bitcoin (najczęściej niestety zamieniając je natychmiast na tradycyjną walutę), o tyle wypłacanie pensji w BTC pracownikom należy jeszcze do rzadkości. Coraz częściej jednak zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorca chce wypłacić wynagrodzenie w bitcoinach lub innej kryptowalucie z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenia/o dzieło. W związku z tym coraz częściej rodzą się pewne pytania i wątpliwości natury finansowej/rachunkowej co do możliwości księgowania tego typu transakcji oraz tego w jaki sposób są one traktowane przez polski fiskus i urząd skarbowy.
W jaki sposób zarabia się na bitcoinach i innych kryptowalutach oraz jak rozlicza się takie zarobki? Czy można korzystać z bitcoin lub innej kryptowaluty w rozliczeniach firmowych?

Wynagrodzenie w bitcoinach i innych kryptowalutach – umowa o pracę

Zgodnie z art. 86 § 2 kodeksu pracy wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej. Częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie. Pracodawca nie ma prawa np. zmusić pracownika do założenia konta bankowego.
Należy zauważyć, że bitcoiny oraz kryptowaluty nie są środkami płatniczymi prawnie uznanymi na terytorium Polski, dlatego wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę nie może zostać w całości wypłacone w bitcoinach lub innych kryptowalutach.
Zgodnie ze zmianami planowanymi na 2018 rok zapisanymi w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją przewiduje między innymi wprowadzenie zasady, że wynagrodzenie pracownika będzie wpłacane na jego rachunek bankowy.
W myśl tego projektu regułą byłoby wypłacanie wynagrodzenia na konto, a odstępstwem wypłaty w gotówce lub innej formie.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W myśl z art. 11 ust. 2 ustawy o PIT wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Wobec tego należy mieć uwadze to, że obliczając zaliczkę na podatek dochodowy do wynagrodzenia wypłacanego w środkach pieniężnych należy doliczyć wynagrodzenie w części wypłaconej w bitcoin lub innej kryptowalucie.

Część wynagrodzenia wyrażoną w bitcoin lub innej kryptowalucie, traktowanym na gruncie PIT jako prawo majątkowe, należy określić w wartości pieniężnej na podstawie cen rynkowych.

Wynagrodzenie w bitcoinach i innych kryptowalutach – umowa zlecenie/o dzieło

Kodeks cywilny w odniesieniu do umowy zlecenia/umowy o dzieło nie przewiduje aż tak znaczących obostrzeń i restrykcji, jak w przypadku wyżej opisanej sytuacji, przy określeniu sposobu wynagrodzenia w ramach umowy o pracę. W konsekwencji możliwe jest określenie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia/o dzieło wyłącznie w bitcoin lub innej kryptowalucie.

Zgodnie z cytowanym powyżej art. 11 ust. 2 ustawy o PIT, wynagrodzenie wyrażone w bitcoin lub innej kryptowalucie, traktowanym na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako prawo majątkowe, powinno się określić w wartości pieniężnej na podstawie obowiązujących i aktualnych w danym momencie cen rynkowych.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 41 ust. 7 pkt. 3, jeżeli przedmiotem świadczeń z tytułu umowy zlecenia/o dzieło nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy zleceniodawca powinien również uwzględnić i mieć na uwadze koszty uzyskania przychodu. Możliwe są następujące scenariusze przy obliczaniu kosztów uzyskania przychodów:

  • standardowe – 20% koszty uzyskania przychodów
  • autorskie – 50% koszty uzyskania przychodów – jeżeli zleceniobiorca w ramach umowy stworzył utwór w rozumieniu prawa autorskiego
  • brak kosztów uzyskania przychodów, jeżeli kwota należności określona w umowie nie przekracza 200 zł (wówczas należy zapłacić zryczałtowany 18% podatek dochodowy

Analizując zagadnienia związane z rozliczaniem wynagrodzenia w bitcoin lub innych kryptowalutach ze Skarbem Państwa warto mieć na uwadze rozwiązania stosowane w innych krajach lub państwach należących do Unii Europejskiej, ponieważ polski rząd tworząc regulacje dotyczące kryptowalut, często wzoruje się na koncepcjach opracowywanych przez organy regulacyjne UE.

Na początku 2016 roku jedną z firm, które skorzystały z tej możliwości był niemiecki wydawca t3n. Jego pracownicy mogą opcjonalnie otrzymywać część wynagrodzenia w BTC. Co więcej, ponieważ Bitcoin nie jest w Niemczech walutą oficjalną (legal tender), wypłacenie części wynagrodzenia w BTC powoduje zmniejszenie obciążeń podatkowych. Oczywiście pracownicy muszą być świadomi ryzyka kursowego.

W 2013 roku Tony Vaughn, szef policji z małego miasteczka Vicco w stanie Kentucky, zaczął przyjmować pensję w bitcoin. Johnny Cummings, pełniący wówczas funkcje burmistrza tego małego miasteczka ujawnił, że z pensji Vaughna jest potrącana część wynikająca z obowiązujących podatków federalnych i stanowych, zanim zostanie ona zamieniona na bitcoin i wypłacona szefowi policji.

Co o tym myślisz?

Napisane przez Bitcoiny

Dodaj komentarz

Nie ustawiono klucza aplikacji GIPHY. Sprawdź ustawienia

Czy Bitcoin będzie bezpieczną przystanią podczas kolejnego krachu na giełdzie?

Coinbase najpopularniejszą aplikacją w Apple App Store