Regulamin serwisu Bitcoiny.pl

I. Postanowienia ogólne.

Administrator serwisu Bitcoiny.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu Bitcoiny.

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

1. użytkownik – osoba korzystająca z serwisu Bitcoiny.pl, niezależnie od faktu umieszczenia jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. W przypadku określonych usług serwisu Bitcoiny.pl, Bitcoiny zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych kryteriów uprawniających do korzystania z serwisu lub jego części, w tym w szczególności spełnienie wymogu pełnoletniości w przypadku określonych treści np. treści mających charakter drastyczny, erotyczny.

2. serwis Bitcoiny.pl (lub Serwis) – zbiór stron www w domenie o nazwie Bitcoiny.pl, składających się na serwis Bitcoiny.pl, umieszczony na stronie głównej https://www.bitcoiny.pl/, o charakterze informacyjnym, umożliwiający w szczególności umieszczanie linków prowadzących do określonych stron internetowych w celu, miedzy innymi, ich udostępnienia innym użytkownikom, jak również komentowanie i umieszczanie własnych autorskich przemyśleń.

3. plik – zamieszczony w serwisie przez użytkownika plik; formaty, dopuszczalne wielkości plików i inne cechy zależne są od bieżącej funkcjonalności Serwisu (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na https://www.bitcoiny.pl/ w części poświęconej funkcjonalności serwisu).

4. serwery HTTP – serwery HTTP, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis Bitcoiny.pl i na których – w ramach serwisu Bitcoiny.pl – zapisywane są informacje, linki, opinie, komentarze, pliki oraz wszelkie treści umieszczone w serwisie.

II. Zasady korzystania z serwisu Bitcoiny.pl

1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu Bitcoiny.pl umożliwiającego m.in. nieodpłatne zamieszczanie informacji w serwisie Bitcoiny.pl, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Bitcoiny jako Administratora serwisu Bitcoiny.pl. W kwestiach w Regulaminie lub w serwisie Bitcoiny.pl nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

2. Dla prawidłowego korzystania z serwisu Bitcoiny.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla przeglądania zasobów Internetu.

3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Wszelkie prawa do serwisu Bitcoiny.pl, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów umieszczanych przez użytkowników, do których prawa Bitcoiny przysługują jedynie w zakresie określonym przepisami prawa) przysługują Bitcoiny.

5. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu Bitcoiny.pl, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:

a. przeglądać serwis Bitcoiny.pl, w tym treści umieszczone w Serwisie przez siebie lub innych użytkowników,

b. zamieszczać w Serwisie linki, komentarze, opinie, pliki oraz inne treści,

c. głosować na dane linki zamieszczone w Serwisie zgodnie z dostępną funkcjonalnością Serwisu,

d. umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych ikony, stanowiące przyciski umożliwiający oddanie głosu lub dodanie materiału do serwisu Bitcoiny.pl, wyłącznie za pomocą określonych w tym celu przez serwis Bitcoiny.pl kodów,

e. umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu Bitcoiny.pl.

6. Warunkiem korzystania z serwisu Bitcoiny.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Bitcoiny.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Bitcoiny.pl polegające na zamieszczaniu określonych linków, komentarzy, opinii, plików lub innych treści w ramach serwisu Bitcoiny.pl oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż jest uprawniony do zamieszczania określonych treści w ramach serwisu oraz jest władny udzielić Bitcoiny określonych w Regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.

7. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika w trakcie korzystania z serwisu Bitcoiny.pl jest Bitcoiny, które przetwarza dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

8. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczeniu określonych linków, komentarzy, opinii, plików lub innych treści w serwisie Bitcoiny.pl, a także za skutki udzielenia Bitcoiny, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez Bitcoiny z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Bitcoiny z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych linków, komentarzy, opinii, plików lub innych treści w serwisie Bitcoiny.pl lub z tytułu udzielenia Bitcoiny, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, a także z tytułu korzystania przez Bitcoiny z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), użytkownik będzie zobowiązany na żądanie Bitcoiny lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w Serwisie.

9. Użytkownik korzystając z serwisu Bitcoiny.pl poprzez zamieszczenie określonego komentarza, opinii, pliku lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika), jak również jest władny do udzielania Bitcoiny określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie tych praw przez Bitcoiny zgodnie z ich zakresem (zakresem zgód) nie naruszy praw osób trzecich.

10. Z tytułu korzystania z serwisu Bitcoiny.pl Bitcoiny nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu Bitcoiny.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody. Korzystanie z usług serwisu Bitcoiny.pl jest dobrowolne.

14. Treści zamieszczane przez użytkownika staja się dostępne w serwisie niezwłocznie po ich umieszczeniu przez użytkownika, przy czym Bitcoiny zastrzega możliwość opóźnień.

15. Każdy użytkownik serwisu Bitcoiny.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami „netykiety.” Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):

a. rozsyłanie do innych użytkowników spamu (w tym „niechcianej” reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Bitcoiny), treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklamy własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w Serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie kciuk.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),

b. umieszczanie linków prowadzących do treści określonych w pkt 15a Regulaminu jak również linków: do stron internetowych będących dopiero w budowie lub których treść strony jest losowo wybierana lub też zmienia się w zależności od rodzaju przeglądarki użytkownika lub do stron internetowych będących przekierowaniem na inną stronę,

c. zamieszczanie w serwisie treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklamy własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne)

d. naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,

e. inne zachowanie użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami „netykiety”, w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Bitcoiny, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Bitcoiny, dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników itp.

16. Bitcoiny oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis Bitcoiny.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu Bitcoiny.pl, Bitcoiny nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu Bitcoiny.pl, w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

17. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu Bitcoiny.pl będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Bitcoiny powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając na stronie głównej serwisu Bitcoiny.pl (https://www.bitcoiny.pl/) stosowną informację.

18. W ramach serwisu https://www.bitcoiny.pl/ Bitcoiny zapewnia narzędzia zgłaszania przez użytkowników do Bitcoiny informacji o naruszeniu prawa, regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu Bitcoiny zapewni użytkownikom możliwość zgłoszenia takich naruszeń poprzez mechanizm dostępny w serwisie: „Zgłoś”. Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania użytkownika. Bitcoiny udostępnia również użytkownikom adres poczty elektronicznej w celu zgłaszania innych działań nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem.

19. Bitcoiny oświadcza, iż stosowane przy ochronie serwisu https://www.bitcoiny.pl/ środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie Bitcoiny oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu Bitcoiny.pl. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej.

20. Informacje opisujące funkcjonalność serwisu Bitcoiny.pl dostępne są na stronie https://www.bitcoiny.pl/ w szczególności w zakładce „Pytania i odpowiedzi”. Bitcoiny w celu poprawiania jakości serwisu Bitcoiny.pl zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu Bitcoiny.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.

21. Bitcoiny nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania danych (treści zamieszczanych przez użytkowników Serwisu) poprzez ich umieszczanie na serwerach HTTP. Dane mogą być usunięte przez Bitcoiny w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Bitcoiny prowadzenia serwisu Bitcoiny.pl w przypadkach określonych w Regulaminie. Bitcoiny zastrzega sobie również prawo niepublikowania w szczególności linków, komentarzy, opinii, plików i innych treści, w każdej chwili, w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Bitcoiny prowadzenia serwisu Bitcoiny.pl. Z tego powodu Bitcoiny odradza umieszczanie treści w serwisie Bitcoiny.pl bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez użytkownika kopii takich treści, jeśli umieszczane treści przedstawiają dla użytkownika jakąkolwiek wartość. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Bitcoiny wyraźnie lub zezwalających Bitcoiny na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność Bitcoiny za takie działania, Bitcoiny nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:

a. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu Bitcoiny.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,

b. za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie Bitcoiny.pl, w tym w szczególności za zamieszczone linki prowadzące do określonych stron internetowych oraz za treści umieszczone na tych stronach; i szkody wynikłe z tego tytułu,

c. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu Bitcoiny.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,

d. mając na uwadze darmowy charakter serwisu Bitcoiny.pl, Bitcoiny w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu Bitcoiny.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie; Bitcoiny deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu Bitcoiny.pl nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum; w przypadku wprowadzenia przez Bitcoiny płatnych usług w ramach serwisu Bitcoiny.pl, Regulamin zostanie zmieniony i określone zostaną zasady odpowiedzialności Bitcoiny w stosunku do użytkowników, którzy z takich usług będą korzystać.

22. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu Bitcoiny.pl należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej.

23. Bitcoiny oświadcza, iż wszystkie linki, komentarze, opinie, pliki oraz inne treści umieszczane w serwisie Bitcoiny.pl są rejestrowane przez Bitcoiny, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. Bitcoiny oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do Bitcoiny odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Bitcoiny udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu Bitcoiny.pl, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu Bitcoiny.pl, przy czym Bitcoiny działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Bitcoiny do przekazania takich danych.

24. Bitcoiny oświadcza iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwis Bitcoiny.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Mechanizm cookies jest powszechnie wykorzystywany przez serwisy internetowe. Możliwe jest przygotowanie przez Użytkownika jego przeglądarki internetowej w taki sposób, aby informowała o tym, kiedy przesyłane są cookies lub uniemożliwiła przesyłanie cookies. HTTP korzysta z cookies jedynie w celu udoskonalenia korzystania z serwisu Bitcoiny.pl przez Użytkownika, żadna z informacji cookies nie służy do zidentyfikowania Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu Bitcoiny.pl. Więcej informacji na temat plików cookies oraz ich kontroli Użytkownik może znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej oraz w Polityce prywatności znajdującej się w serwisie Bitcoiny.pl.

25. Użytkownik umieszczając jakiekolwiek treści (w szczególności zamieszczając link, komentarz, opinię, plik) w serwisie Bitcoiny.pl wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez inne podmioty, w tym także w celach reklamowych.

26. Bitcoiny ma prawo przenieść prawa i obowiązki jakie jej przysługują w stosunku do użytkownika na inny podmiot, na co użytkownik wyraża zgodę. W przypadku gdy Bitcoiny przeniesie prawa i obowiązki jakie jej przysługują w stosunku do użytkownika na inny podmiot użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez zmianę Regulaminu, w którym wskazany zostanie jako administrator inny podmiot. W przypadku gdy Bitcoiny przeniesie prawa i obowiązki jakie jej przysługują w stosunku do użytkownika na inny podmiot, użytkownik wyraża zgodę, aby inny podmiot dokonał zwrotnego przeniesienia powołanych praw i obowiązków na Bitcoiny (o czym użytkownik zostanie poinformowany poprzez zmianę Regulaminu, w którym wskazana zostanie jako administrator Bitcoiny).

27. Bitcoiny zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Bitcoiny poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystanie z serwisów, których administratorem jest Bitcoiny (zwanych dalej „Serwisem” lub „Serwisami”) jest równoznaczne z akceptacją przedstawionej poniżej Polityki prywatności.
Bitcoiny.pl, (zwana dalej Bitcoiny) szanuje prawo użytkowników do prywatności. Bitcoiny stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników.

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Bitcoiny przetwarza dane osobowe użytkowników serwisów, których jest administratorem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.z2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Bitcoiny przetwarza dane osobowe użytkowników, wyłącznie dobrowolnie przez nich udostępnione, w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych użytkownika, a także prawo do poprawiania tych danych oraz żądania zaniechania ich przetwarzania.

Bitcoiny może przetwarzać dane osobowe użytkowników serwisów, których jest administratorem, w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania własnych informacji handlowych lub informacji handlowych swoich partnerów biznesowych, wyłącznie w przypadku wyraźnego udzielenia zgody przez danego użytkownika.

W każdym przypadku przetwarzania przez Bitcoiny danych osobowych użytkowników, użytkownicy są o tym informowani, a sposób kontaktu w sprawie zmiany danych, usunięcia danych, etc. jest każdorazowo dokładnie opisany w regulaminie danego Serwisu administrowanego przez Bitcoiny.

Bitcoiny co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych. Bitcoiny może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczby osób odwiedzających serwisy. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

COOKIES:

Innym sposobem zbierania przez Bitcoiny informacji o użytkownikach jest stosowanie „cookies”(tzw. ciasteczka), czyli plików, zawierających dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego Serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego.
Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.z2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies jest Bitcoiny. Przedmiotowe działanie odbywa się w zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników. Co ważne, pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym, ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu;
c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
d) utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
e) w celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika Serwisu, zarówno przez Bitcoiny jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych Bitcoiny.
W ramach Serwisów stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”.

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach danego Serwisu.

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika Serwisu ustawień i personalizacji interfejsu użytkownika.

„Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisów oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych użytkowników.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES:

Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest pod adresem http://www.aboutcookies.org/ oraz http://wszystkoociasteczkach.pl.

LINKI DO INNYCH STRON WWW I SERWISY ZEWNĘTRZNE:

Polityka Prywatności nie dotyczy innych serwisów i firm, których dane kontaktowe podawane są w Serwisie poza Bitcoiny. Jeśli w Serwisie są zawarte linki do innych stron internetowych, Bitcoiny zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internatowych. Polityka Prywatności nie dotyczy również usług świadczonych przez inne podmioty za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu, jeśli usługi takie są świadczone przez podmioty trzecie. Więcej na temat zasad korzystania z Serwisów znajdą Państwo w Regulaminie każdego z Serwisów administrowanych przez Bitcoiny.